โครงการวิจัย

NID Center

ศูนย์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานและภัยพิบัติ (Natural Resources, Infrastructures and Disasters Management Center - NID Center) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยหน่วยวิจัยต่าง ๆ เช่น หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มวิจัยโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารการก่อสร้างหน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรแร่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย กลุ่มวิจัยการตรวจวัดประเมินในการจัดการคุณภาพอากาศ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและวิศวกรรมแบบยั่งยืน และหน่วยวิจัยอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งต่างมีวัตถุประสงค์ตรงกัน คือต้องการที่จะสร้างประโยชน์เพื่อชุมชนและส่วนรวม โดยมีองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ที่พร้อมให้การสนับสนุนเสมอมา อาทิ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ