การจัดประชุมสัมมนาเรื่อง "โอกาสของอุตสาหกรรมไทยในตลาดการค้าเสรี ในกลุ่มประเทศ CLMV" วันที่ 25 พ.ค. 59

วันที่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ.2559

       กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมสัมมนาขึ้น ในหัวข้อ "โอกาสของอุตสาหกรรมไทยในตลาดการค้าเสรี ในกลุ่มประเทศ CLMV" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว : กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งงานสัมมนานี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย เพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนด้วย โดนการสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า และภาคบ่าย

  • ภาคเช้า เป็นการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนไทยภายใต้ Post AEC 2025 และ TPP” และ “เจาะลึกโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มประเทศ CLMV” โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ภาคบ่าย เป็นการเสวนาแบบเจาะลึก โดยเเยกกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

       โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านแร่ทั้งในและต่างประเทศ ให้การบรรยายในหัวข้อต่างๆ อันได้แก่

ลำดับ

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากรบรรยาย

เอกสารการบรรยาย

1 Mineral Resources and Mining Licenses Application Procedure in Cambodia Mr.Chrea Vichett, 
Department of Mineral Resources, Kingdom of Cambodia.
<<คลิกที่นี่>>
2 Introduction on the State Management of Mineral Activities in Lao PDR. Mr. Boungnong Sidavong,
Director of Mining Title and Policy, Department of Mines, Lao PDR.
<<คลิกที่นี่>>
3 Mineral Investment in Myanmar and the Updated Mine Law Mr. Zaw Win, 
Member of Secretariat, Myanmar Federation of Mining Associations, Myanmar.
<<คลิกที่นี่>>

       ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความสำคัญต่อการค้าการลงทุนในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการลงทุนเหมืองแร่ รวมไปถึงการสร้างสายสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเจราธุรกิจด้านแร่ และเตรียมความพร้อมในด้านการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ต่อไปในอนาคต