การลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างดิน และพบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อ.เเม่สอด จ.ตาก 25-27 ม.ค. 60

กพร. ร่วมกับ ศูนย์ NID ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาดินและตะกอนดินปนเปื้อนแคดเมียมบริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งในระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ได้ส่งทีมงานลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างดินและน้ำ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดินปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวต่อไป