โครงการการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด้านเหมืองแร่ในประเทศเมียนมาร์ (INV'57)

หลักการและเหตุผล

ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะทำให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน การค้าและการลงทุนระหว่างกันเป็นไปโดยเสรีมากขึ้น อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์และผลกระทบต่อการประกอบกิจการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เนื่องจากในปัจจุบันสมาชิกอาเซียนหลายประเทศยังมีทรัพยากรแร่ที่อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากและบางประเทศมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่มาเป็นระยะเวลายาวนานทำให้ทรัพยากรแร่ในประเทศมีค่อนข้างจำกัด แต่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีค่อนข้างมาก ในขณะที่บางประเทศยังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไม่มากนักจึงยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแร่ค่อนข้างมาก แต่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีค่อนข้างจำกัดจึงเป็นโอกาสของไทยที่จะแสวงหาประโยชน์จากการค้าและการลงทุนด้านแร่ในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์อันเกิดจากการนำแร่มาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าภายในประเทศ

จากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ประเทศเมียนมาร์ เป็นประเทศที่มีความพร้อมทั้งทางด้านการค้าและการลงทุนมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีชายแดนติดต่อกันเป็นแนวยาว ทั้งทางบกและทะเลรวม จึงเป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนไทยในการทำเหมือง เพราะการคมนาคม การสื่อสาร การขนส่งทำได้สะดวกกว่าประเทศอื่น รวมถึง ค่าจ้างแรงงานภายในประเทศมีค่าจ้างแรงงานต่ำ (2.5 USD/day) เหมาะสำหรับการลงทุนอุตสาหกรรม ที่เน้นการใช้แรงงาน และเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแร่ภายในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงประกอบกับกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เพิ่มขึ้นทำให้การอนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่ทำได้ยากมากขึ้น ในขณะที่ความต้องการใช้แร่เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพื้นฐานหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ภาครัฐจึงได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนของไทยไปลงทุนทำเหมืองแร่และจัดหาวัตถุดิบแร่จากต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ตอบสนองต่อความต้องการใช้แร่ภายในประเทศ โดยการสนับสนุนข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนทำเหมืองแร่หรือจัดหาวัตถุดิบแร่ อีกทั้งเพื่อให้สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ตลอดจนโอกาสและลู่ทางการลงทุนทำเหมืองแร่และจัดหาวัตถุดิบแร่จากประเทศเมียนมาร์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทยในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของโคงการ

  1. เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนทำเหมืองแร่หรือจัดหาวัตถุดิบแร่ในประเทศเมียนมาร์ โดยการนำผู้สนใจลงทุนทำเหมืองแร่ในประเทศเมียนมาร์ไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าการลงทุน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ด้านการลงทุนทำเหมืองแร่ การจัดหาวัตถุดิบแร่ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ ในประเทศเมียนมาร์
  3. เพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเมียนมาร์ และเพื่อเป็นการพัฒนาหน่วยงานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านแหล่งทรัพยากรแร่ของ แต่ละประเทศอาเซียน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการค้า-การลงทุนทำเหมืองแร่ กฎหมายแร่ และข้อมูลด้านหน่วยงานติดต่อประสานงานในต่างประเทศที่มีความทันสมัยทันเหตุการณ์

ขอบเขตและกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมหลักของโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการโดยตรงมี 4 กิจกรรมดังนี้

  1. เปิดรับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการ
  2. การนำผู้ประกอบการไทยไปพบปะหารือกับหน่วยงานด้านเหมืองแร่ประเทศเมียนมาร์ จำนวน 2 ครั้ง
  3. จัดสัมมนาในประเทศไทยระหว่างผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจลงทุนทำเหมืองของประเทศไทยและเมียนมาร์ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 โดยเป็นตารางสรุปกิจกรรมตลอดทั้งโครงการเพื่อให้ผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลและสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมได้ ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน

ตารางสรุปกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ

ลำดับ รายการกิจกรรม วัตถุประสงค์ วันที่ / สถานที่จัด หมายเหตุ
1 รับสมัครและคัดเสือกสถานประกอบเพื่อเข้าร่วมโครงการ - เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาลู่ทางการลงทุน แะจัดหาวัตถุดิบแร่ในประเศเมียนมาร์ เปิดรับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ - 1 ตุลาคม 2557 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-942087
2 นำสถานประกอบการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปประเทศเมียนมาร์ (แบ่งเป็น 2 ครั้ง)

- เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่งนักลงทุนไทยและหน่วยงานในประเทศ

 

  ***ผู้ที่สนใจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง
  2.1 เดินทางไปประเทศเมียนมาร์ ครั้งที่ 1 - เพื่อพบปะหารือร่มกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้นอุตสาหกรรมด้านแร่ในประเทศเมียนมาร์

เดินทางระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557

<<กำหนดการเดินทาง ครั้งที่ 1>>

<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  2.2 เดินทางไปประเทศเมียนมาร์ ครั้งที่ 2

- เพื่อติดตามผลและหาข้อสรุปในการลงทุนทำเหมือง

- เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ และเพิ่มโอกาสในกรลงทุนทำเหมืองและจัดหาวัตถุดิบแร่ในประเทศเมียนมาร์

เดินทางระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2557

<<กำหนดการเดินทาง ครั้งที่ 2>>

<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
3 การจัดสัมมนาในประเศไทยระหว่างผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ

- เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างผู้ลงทุนด้านเหมืองแร่จากทั้งสองประเทศ

- เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีและสร้งโอกาสในการเจรจาธุรกิจด้นแร่

- เพื่อเเนะนำแนวทางและลู่ทางการลงทุนด้นเหมืองแร่และจัดหาวุตถุดิบ

- เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การประกอบธุรกิจด้านแร่ในประเทศเมียนมาร์

วันที่ 28  พฤศจิกายน 2577 ณ โรงแรม Century Park : กรุงเทพฯ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

 

*** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิ้งค์ด้านล่าง ***

1) รายละเอียดโครงการ  << Download >>

2) ข้อมูลพื้นฐานประเทศเมียนมาร์ << Download >>

3) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ << Download >>

4) แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ << Download >>

5) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ << Download >>