โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย เพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน (INV58)

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย เพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน (INV58)

      กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยเพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน (INV 58) ซึ่งเป็นการศึกษาด้านศักยภาพแหล่งแร่และลู่ทางการค้าการลงทุน ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวชายแดนติดต่อกัน เช่น ประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเพิ่มโอกาสและลู่ทางการลงทุนทำเหมืองแร่ และจัดหาวัตถุดิบแร่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทยในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

      กิจกรรมต่างๆ ของโครงการมีรายละเอียดแสดงดังตางรางต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลและสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมได้ ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน

ตารางกิจกรรมของโครงการ INV 59
ลำดับ รายการกิจกรรม วัตถุประสงค์ วันที่ / สถานที่จัด หมายเหตุ
1 กิจกรรม "Business Matching"

- เพื่อนำสถานประกอบการนำร่องไปพบปะเจราจากับหน่วยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน ในประเทศ CLMV
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาธุรกิจเพื่อการค้าและการลงทุนในรูปแบบการจับคู่ธุรกิจกับกับหน่วยงานภาครัฐและ/หรือผู้ประกอบการในประเทศ CLMV
- เพื่อร่วมประชุมหาแนวทางสร้างความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแร่ของไทยและของประเทศเป้าหมาย

เปิดรับสมัครสถานประกอบการนำร่องตั้งเเต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2558
<<สมัครเข้าร่วมกิจกรรม>>

**ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเองทั้งหมด
***สถานที่และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ครั้งที่ 1 : สปป.ลาว

- สถานที่ : เวียงจันทน์ และแขวงต่างๆ เช่น คำม่วง สุวรรณเขต เป็นต้น
 

ระหว่างวันที่ 3 - 5 ส.ค. 2558

<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
ครั้งที่ 2 : เมียนมาร์ 

- สถานที่ : เนปิดอร์ รัฐตะนาวศรี เมืองมะริด และเมืองทวาย
 

ระหว่างวันที่ 5 - 9 ก.ย. 2558

<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
2

การจัดสัมมนาระหว่างประเทศ
ห้วข้อ "โอกาสของอุตสาหกรรมไทยในตลาดการค้าเสรีในประเทศอาเซียน"

- เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างผู้ลงทุนหรือหุ้นส่วนในการลงทุนด้านเหมืองแร่
- เพื่อรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจ
- เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจพบในการลงทุน
- เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิควิธีการในการดำเนินธุรกิจด้านแร่ในกลุ่มประเทศ CLMV
-พบกับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว : กทม.

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
<<คลิกที่นี่>>

3 จัดทำคู่มือประกอบการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ในกลุ่มประเทศ CLMV

- คู่มือประกอบการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : กัมพูชา
- คู่มือประกอบการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สปป.ลาว
- คู่มือประกอบการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : เมียนมาร์
- คู่มือประกอบการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : เวียดนาม

   

 

*** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิ้งค์ด้านล่าง ***

1) รายงานฉบับผู้บริหาร (Executive summery)  << Download >>

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณอณัญญา  กนกกาญจน์กุล  

     โทรศัพท์/โทรสาร : 053-942087

     มือถือ : 095-6875598

     Email : thananya.chom@gmail.comthananya@eng.cmu.ac.th