โครงการเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558

โครงการเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558

     จากการดำเนินโครงการ “การสำรวจความต้องการในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานและภัยพิบัติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” โดย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานและภัยพิบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณปี 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานและภัยพิบัติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ริม ผลการสำรวจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ พบว่า ชุมชนในพื้นที่มีความต้องการในการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำมากที่สุด โดยต้องการให้พัฒนา หรือปรับปรุงลำน้ำ แหล่งน้ำ เพื่อป้องกันภัยแล้ง น้ำท่วม หรือน้ำเสีย

     ดังนั้น ทางโครงการฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงตระหนักถึงแนวทางการมีส่วนร่วม การแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม และเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสร้างความยั่งยืนในพื้นที่ จึงกำหนดให้มีโครงการ “การเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก่ชุมชนในพื้นที่ และให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้รับองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม เกิดการพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนในอนาคต

ขอบเขตและกิจกรรมของโครงการ

     การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนสู่ชุมชน ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในพื้นที่ โดยกิจกรรมของโครงการแบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อย จำนวน 7 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่

ชื่อกิจกรรม

วันที่จัด

สถานที่

ผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ

1

การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับชุมชน

30 ม.ค. 2558

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ตัวแทนจากกลุ่มชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภารกิจที่เกี่ยวข้อง

<<ภาพกิจกรรม>>

2

การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาโครงการและจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็ก

19 ก.พ. 2558

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ตัวแทนจาก อบต.ห้วยทราย และชาวบ้านในพื้นที่

<<ภาพกิจกรรม>>

3

การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการใช้น้ำอย่างประหยัด

11 มี.ค. 2558

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ตัวแทนนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

<<ภาพกิจกรรม>>

4

การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูและดูแลบำรุงรักษาแหล่งทรัพยากรน้ำ

30 มี.ค. 2558

ณ ฟาร์มไก่ไข่ ห้วยน้ำรินฟาร์ม ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน

ตัวแทนจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมใน ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

<<ภาพกิจกรรม>>

5

การเผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการฝึกภาคปฏิบัติด้านการจัดการน้ำเสียและติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำสำหรับชุมชน

5 เม.ย. 2558

ณ พื้นที่บริเวณคลองแม่ข่า ชุมชนช้างม่อย จังหวัดเชียงใหม่

ตัวแทนจากกลุ่มชาวบ้าน และหน่วยงานภารกิจที่เกี่ยวข้อง

<<ภาพกิจกรรม>>

6

การเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และเพื่อรองรับสถานการณ์ทางธรรมชาติ และเข้าสำรวจข้อมูลแหล่งพื้นที่ต้นน้ำ

19 ส.ค. 2558

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ตัวแทนจากกลุ่มชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภารกิจที่เกี่ยวข้อง

<<ภาพกิจกรรม>>

7

การเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการจัดทำระบบก๊าซชีวภาพนำร่อง

2 ก.ย. 2558

ณ แม่ริมการ์เด้นฟาร์ม ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ตัวแทนจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมใน ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

<<ภาพกิจกรรม>>