โครงการการแก้ไขปัญหาจากการใช้ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2554

โครงการแก้ไขปัญหาจากการใช้ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

        โครงการศูนย์วิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน และภัยพิบัติ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการ "การแก้ไขปัญหาจากการใช้ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่" ซึ่งภายในโครงการได้จัดให้มีการประชุมรับฟังและเเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับตัวแทนชาวบ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานภารกิจ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ริม โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ริมต่อไป

กิจกรรมที่ดำเนินการ

การประชุมเรื่อง "กระบวนการแก้ไขปัญหาจากการใช้ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่" ระหว่างวันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอเเม่ริม อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่

ที่ วันที่จัดกิจกรรม เวลา กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม
1 2 พ.ย. 54 13.00-16.30 น. กลุ่มองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น << คลิก >>
2 3 พ.ย. 54 08.00-12.00 น. กลุ่มสถาบันการศึกษา << คลิก >>
3 3 พ.ย. 54 13.00-16.30 น. กลุ่มสถาบันศาสนา << คลิก >>
4 4 พ.ย. 54 08.00-12.00 น. กลุ่มธุรกิจ/ภาคประชาสังคม << คลิก >>
5 4 พ.ย. 54 13.00-16.30 น. กลุ่มตัวแทนชุมชน << คลิก >>
6 7 พ.ย. 54 08.00-12.00 น. กลุ่มหน่วยงานภารกิจ << คลิก >>