โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยเพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน (INV 60)

       กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยเพื่อการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน (INV 60) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีก่อน โดยดำเนินการศึกษาด้านศักยภาพแหล่งแร่และลู่ทางการค้าการลงทุน ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวชายแดนติดต่อกัน เช่น ประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเพิ่มโอกาสและลู่ทางการลงทุนทำเหมืองแร่ และจัดหาวัตถุดิบแร่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทยในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี

      กิจกรรมต่างๆ ของโครงการมีรายละเอียดแสดงดังตางรางต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลและสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมได้ ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน

ตารางกิจกรรมของโครงการ INV 60
ลำดับ รายการกิจกรรม วัตถุประสงค์ วันที่ / สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ศึกษาและเก็บข้อมูลประเทศคู่แข่งที่สำคัญ เดินทางไปพบปะหน่วยงาน เพื่อประชุมสร้างสายสัมพันธ์ และศึกษาข้อมูลการลงทุน ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อนำมาปรับปรุงเป็นกลยุทธ์แนวทางและรูปแบบในการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนด้านแร่ของประเทศไทยในอนาคต 

เดินทางระหว่างวันที่ 20-23 มี.ค. 2560

ณ ประเทศเกาหลีใต้

<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
2 รับสัมครสถานประกอบการนำร่อง - เพื่อนำสถานประกอบการนำร่องไปพบปะเจราจากับหน่วยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน ในประเทศ CLMV
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาธุรกิจเพื่อการค้าและการลงทุนในรูปแบบการจับคู่ธุรกิจกับกับหน่วยงานภาครัฐและ/หรือผู้ประกอบการในประเทศ CLMV
- เพื่อร่วมประชุมหาแนวทางสร้างความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแร่ของไทยและของประเทศเป้าหมาย
เปิดรับสมัครสถานประกอบการนำร่องตั้งเเต่บัดนี้ - 1 เม.ย. 2560
<<สมัครเข้าร่วมกิจกรรม>>
 
3 เดินทางไปพบปะหน่วยงานเพื่อสร้างเครือข่าย

- เดินทางไปพบปะหน่วยงานเพื่อสร้างเครือข่าย และสำรวจแหล่งแร่ที่มีศักยภาพ

- สถานที่ : ณ เมืองทวาย มณฑลตะนาวศรี ประเทศเมียนมา

เดินทางระหว่างวันที่ 20-23 เม.ย. 2560

ณ เมืองทวาย, มณฑลตะนาวศรี, เมียนมา

<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
4 การจัดสัมมนาร่วมกับหน่วยงานในประเทศเป้าหมาย
 

- งานประชุมสัมมนา ในหัวข้อ "Lao-Thai Workshop on Mineral Resources Development Technology"

- สถานที่ : ณ โรงแรม Convention Center Hotel นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

เดินทางระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค. 2560

ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
5

การจัดสัมมนาภายในประเทศ
ห้วข้อ "AEC Opportunity for Mineral Investment in CLMV Countries"

- เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างผู้ลงทุนหรือหุ้นส่วนในการลงทุนด้านเหมืองแร่
- เพื่อรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจ
- เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจพบในการลงทุน
- เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิควิธีการในการดำเนินธุรกิจด้านแร่ในกลุ่มประเทศ CLMV
-พบกับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ 27 ก.ค. 2560

ณ ห้องประชุมจูปีเตอร์ 13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมเเพ็คเมืองทองธานี
 

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
<<คลิกที่นี่>>

4 จัดทำคู่มือประกอบการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ในกลุ่มประเทศ CLMV

- คู่มือประกอบการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : กัมพูชา
- คู่มือประกอบการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สปป.ลาว
- คู่มือประกอบการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : เมียนมาร์
- คู่มือประกอบการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : เวียดนาม

ฉบับปรับปรุง : ปี 2560 <<ดาวน์โหลดที่นี่ >>

 

*** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิ้งค์ด้านล่าง ***

1) รายละเอียดโครงการ  << Download >>

2) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ << Download >>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณอณัญญา  กนกกาญจน์กุล  

     โทรศัพท์/โทรสาร : 053-942087

     มือถือ : 095-6875598

     Email : thananya.chom@gmail.comthananya@eng.cmu.ac.th