โครงการแก้ไขปัญหาดินและตะกอนดินปนเปื้อนแคดเมียมบริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (Cd 60)

โครงการแก้ไขปัญหาดินและตะกอนดินปนเปื้อนแคดเมียมบริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (Cd 60)

 

       สืบเนื่องจากการตรวจพบการปนเปื้อนของสารแคดเมียมระดับสูงในดินนาข้าวและเมล็ดข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และได้มีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้เข้ามาสำรวจและศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่กระนั้นก็ยังไม่สามารถสรุปแนวทางจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น โดยจะเป็นการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากโครงการในปีก่อนๆ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นไปตามหลักวิชาการ และสามารถปฏิบัติได้จริงในพื้นที่โดยสอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบให้มากที่สุด

      ขอบเขตการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของโครงการมีรายละเอียดแสดงดังตางรางต่อไปนี้ 

ขอบเขต
  ขอบเขตงาน รายละเอียด หมายเหตุ
1 การจัดทำแนวทางการป้องกันไม่ให้ตะกอนดินปนเปื้อนแคดเมียมใหม่

เป็นการศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดตะกอนดินปนเปื้อนแคดเมียมใหม่ เพื่อเสนอแนะให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน อันได้แก่

 
  • แนวทางในการลดการเปิดหน้าดินจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การทำเกษตรกรรม (ที่สูง)  การทำเหมืองแร่ ในพื้นที่ต้นน้ำ เป็นต้น
 
  • แนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและพื้นที่ลาดชัน เพื่อช่วยลดการชะล้างหน้าดินที่ปนเปื้อนลงสู่ลำน้ำแม่ตาว ซึ่งจะเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของแคดเมียมในระยะยาว
 
  • ความเป็นไปได้ในการสร้างฝายชะลอน้ำ หรืออ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยลดหรือชะลอการไหลบ่าของตะกอนดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่ต้นน้ำสู่แปลงเกษตรในพื้นที่
 
2 การจัดทำรายละเอียดปริมาณงานและราคา สำหรับการขุดลอกหน้าดินในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมสูง เป็นการศึกษาเพื่อจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณงานและราคา (Bill of Quantities) สำหรับการขุดลอกหน้าดินในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียมสูออกและนำไปฝังกลบในพื้นที่อื่น พร้อมทั้งถมทับพื้นที่เดิมด้วยดินสะอาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรต่อได้อย่างปลอดภัย

 

3

การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรกรรม

ค้นคว้าหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม เพื่อตัดวงจรการปนเปื้อนแคดเมียมออกจากห่วงโซ่อาหาร เช่น การทำเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับและบำบัดฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารแคดเมียม การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เป็นต้น

 
4 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่างๆ โดยรอบพื้นที่

ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ โดยให้ชุมชนและองค์กรในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนให้มากที่สุด โดยจัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง 

 
  • ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่ (ระหว่างวันที่ 7-10 มี.ค. 60)
 
  • ครั้งที่ 2 ประชุมชี้แจงรายละเอียดเชิงลึกพร้อมทั้งสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกับชาวบ้าน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ (พ.ค. – ต.ค. 60)
 
  • ครั้งที่ 3 ประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานภารกิจที่เกี่ยวข้อง ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (27 ก.ย. 60)
 
  • ครั้งที่ 4 ประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยของโครงการและสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ (18 ต.ค. 60)
<<ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม>>

 

*** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิ้งค์ด้านล่าง ***

1) รายละเอียดโครงการ (ฉบับย่อ)  << Download >>

2) แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ << Download >>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณอณัญญา  กนกกาญจน์กุล  

     โทรศัพท์/โทรสาร : 053-942087

     มือถือ : 095-6875598

     Email : thananya.chom@gmail.comthananya@eng.cmu.ac.th