โครงการศึกษาเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อลดปรอทจากการทำเหมืองแร่ทองคำพื้นบ้านและขนาดเล็กรองรับการเข้าร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท

โครงการศึกษาเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อลดปรอทจากการทำเหมืองแร่ทองคำพื้นบ้านและขนาดเล็กรองรับการเข้าร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท (Hg 60)

 

       กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการฯเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีการใช้สารปรอทในกระบวนการสกัดทองคำ และศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ โดยใช้เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีด้านเหมืองแร่และแต่งแร่ เพื่อเป็นแนวทางในการลดหรือเลิกใช้สารปรอทในกระบวนการสกัดแร่ทองคำ โดยมีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้

ขอบเขตการดำเนินงาน
  ขอบเขตงาน รายละเอียด หมายเหตุ
1 รวบรวมข้อมูลการทำเหมืองแร่ทองคำพื้นบ้านและขนาดเล็กที่ใช้สารปรอทในกระบวนการสกัดทองคำ

 

 
  •  
 
  •  
 
  •  
 
2    

 

3  

 

 
4 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่างๆ โดยรอบพื้นที่

 

 
  • ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่ (ระหว่างวันที่ 7-10 มี.ค. 60)
 
  • ครั้งที่ 2 ประชุมชี้แจงรายละเอียดเชิงลึกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับชาวบ้าน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ (พ.ค. – ส.ค. 60)
 
  • ครั้งที่ 3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดเชิงลึกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับชาวบ้าน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ (พ.ค. – ส.ค. 60)
 
  • ครั้งที่ 4 ประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยของโครงการและสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ (ก.ย. – พ.ย. 60)
 

 

*** รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิ้งค์ด้านล่าง ***

1) รายละเอียดโครงการ (ฉบับย่อ)  << Download >>

2) แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ << Download >>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณอณัญญา  กนกกาญจน์กุล  

     โทรศัพท์/โทรสาร : 053-942087

     มือถือ : 095-6875598

     Email : thananya.chom@gmail.comthananya@eng.cmu.ac.th