โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 2553

 

หลักการและเหตุผล

จังหวัดพิจิตร มีแหล่งน้ำที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศคือ บึงสีไฟ มีเนื้อที่ประมาณ 5,390 ไร่ ปัจจุบันปริมาณน้ำในบึงสีไฟลดลง อีกทั้งรอบๆบึงมีการบุกรุกเข้าไปทำเป็นการเกษตรและที่อยู่อาศัยทำให้ร่องน้ำบางช่วงขาดการเชื่อมต่อกับลำน้ำน่านบึงสีไฟในปัจจุบันจึงกลายเป็นบึงปิด และมีแนวโน้ม ตื้นเขิน ขาดการดูแลพัฒนา เสื่อมโทรมลงในที่สุด

กรมทรัพยากรน้ำ เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตรโดยโครงการได้มีแนวคิดในการส่งเสริมและปลูกฝั่งจิตสำนึกในการอนุรักษ์บึงสีไฟ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มคือ ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ/เอกชน วัด และหน่วยงานภารกิจ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่มได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเพื่อให้ผลของการดำเนินโครงการฯ สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกันของทุกฝ่ายในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบึงสีไฟ

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อทบทวนและศึกษาแนวทางและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำบึงสีไฟ

2) เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดของโครงการในส่วนของพื้นที่ที่กรมทรัพยากรน้ำรับผิดชอบ

3) เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Environmental Impact   Assessment : EIA)จากการดำเนินการของทุกหน่วยงาน ในบึงสีไฟ

5) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ขอบเขตการศึกษา 

1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้ดำเนินการแล้วเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการดำเนินการ และจัดทำแผนการบริหารจัดการบึงสีไฟ

2)  ศึกษาการสำรวจและออกแบบรายละเอียดของโครงการ

      เพื่อออกแบบรายละเอียดพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง

3)  ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

      4)  ประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ

        การดำเนินงานโครงการมีเป้าหมายของการศึกษาดังนี้

1)    มีแนวทางและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำบึงสีไฟ

2)    มีการสำรวจและออกแบบรายละเอียดของโครงการในส่วนของพื้นที่ที่กรมทรัพยากรน้ำรับผิดชอบพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง

3)มีการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

4)มีการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น และเพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

        เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการได้แก่

1)ได้แนวทางในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำในพื้นที่บึงสีไฟ

2)ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ