โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูคลองแม่ข่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ '55

หลักการและเหตุผล

       คลองแม่ข่า เป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในอดีตคลองแม่ข่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ได้เอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองเชียงใหม่ได้ทำให้มีการละเลยความสำคัญของคลองแม่ข่าในมิติต่างๆ ไป ส่งผลให้คลองแม่ข่าเกิดสภาวะเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพและกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของอุทกภัยที่สร้างความเสียหาย และผลกระทบในแต่ละครั้งเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำที่เน่าเสียอย่างรุนแรงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นแหล่งมลพิษทางน้ำและมลทัศน์อยู่กลางเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนความเสื่อมโทรมทางด้านกายภาพ สุนทรียภาพ และระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาติรวมทั้งคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ที่เคยมีอย่างสูงในอดีตได้สูญเสียไป 

       ทั้งนี้เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่และมีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง และในวาระโอกาสที่เมืองเชียงใหม่จะมีอายุครบ 720 ปี หรือ 60 รอบนักษัตร ในปี พ.ศ. 2559 ที่จะถึงนี้ จึงถือเป็นกาลเวลาอันเหมาะสมและเป็นมงคลที่คนเชียงใหม่ร่วมกับรัฐบาลจะมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งไชยมงคลและประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลทั่วไป รวมไปถึงสถานการณ์ สภาพปัญหาคลองแม่ข่าและพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่าย
  2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ฟื้นฟูคุณภาพน้ำ และเพิ่มปริมาณน้ำคลองแม่ข่าในอนาคต
  3. เพื่อจัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดคุณภาพน้ำและร่วมกันหาแนวทางในการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูคลองแม่ข่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมและสำรวจได้
  4. เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

  1. ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ใน 7 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ เทศบาลตำบลดอนแก้ว, เทศบาลตำบลช้างเผือก, องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก, เทศบาลนครเชียงใหม่, เทศบาลตำบลป่าแดด, เทศบาลตำบลสบแม่ข่า, เทศบาลตำบลแม่เหียะ
  2. ตัวแทนภาคประชาชนและภาคเอกชน
  3. ตัวแทนหน่วยงานภารกิจที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ดำเนินการ

ที่ วันที่จัดกิจกรรม รายการกิจกรรม สถานที่จัด รายละเอียดกิจกรรม
1 27 ก.ค. 55  การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ โรงแรม ดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ (YMCA) << คลิก >>
2 1- 31 ส.ค. 55 การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือ คลองแม่ข่าตลอดทั้งสาย คลองแม่ข่า << คลิก >>
3 22 ส.ค. 55  การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่คลองแม่ข่า ในพื้นที่ ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ << คลิก >>
4 23 ส.ค. 55  การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่คลองแม่ข่า ในพื้นที่แขวงนครพิงค์  เทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ทำการแขวงนครพิงค์  เทศบาลนครเชียงใหม่ << คลิก >>
5 23 ส.ค. 55  การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่คลองแม่ข่า ในพื้นที่แขวงเม็งราย  เทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ทำการแขวงเม็งราย  เทศบาลนครเชียงใหม่ << คลิก >>
6 24 ส.ค. 55  การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่คลองแม่ข่า ในพื้นที่ ต.ป่าแดด  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ ห้องประชุม 80 พรรษา เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ << คลิก >>