โครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำแม่ข่าแบบบูรณาการ'55

หลักการและเหตุผล

        คลองแม่ข่า เป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในอดีตคลองแม่ข่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ได้เอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองเชียงใหม่ได้ทำให้มีการละเลยความสำคัญของคลองแม่ข่าในมิติต่างๆ ไป ส่งผลให้คลองแม่ข่าเกิดสภาวะเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพและกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของอุทกภัยที่สร้างความเสียหาย และผลกระทบในแต่ละครั้งเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำที่เน่าเสียอย่างรุนแรงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นแหล่งมลพิษทางน้ำและมลทัศน์อยู่กลางเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนความเสื่อมโทรมทางด้านกายภาพ สุนทรียภาพ และระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาติรวมทั้งคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ที่เคยมีอย่างสูงในอดีตได้สูญเสียไป

       ทั้งนี้เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่และมีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 จึงมีความเห็นชอบในหลักการให้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูนํ้าแม่ข่าขึ้น ดังนั้นเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูนํ้าแม่ข่าในจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าแม่ข่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในวันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรมดิอินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ (YMCA) ซึ่งผลจากการจัดสัมมนาดังกล่าวได้มีความเห็นร่วมกันในการกำหนดวิสัยทัศน์อนุรักษ์ฟื้นฟูนํ้าแม่ข่าและทางคณะที่ประชุมได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเชียงใหมช่วยเป็นหน่วยประสานงานในการจัดทำแผนแม่บท โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหานํ้าแม่ข่าที่เป็นปัญหาดานสภาพแวดล้อมของเมืองเชียงใหมในปัจจุบัน ผ่านกระบวนการบูรณาการและมีส่วนร่วม
 2. เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำแม่ข่าที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ ให้กลับคืนสู่ประโยชน์ต่อชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งภูมิทัศน์ริมน้ำ และระบบนิเวศในลำน้ำ ให้สมกับเป็นคลองประวัติศาสตร์เก่าแก่ และหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการสร้างเมืองเชียงใหม่
 3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ชุมชนและทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลรักษาพัฒนาและฟื้นฟูน้ำแม่ข่า และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำแม่ข่าอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

" รวมน้ำใจ  คืนน้ำใสให้น้ำแม่ข่า  ฟื้นฟูรักษาวิถีชุมชน  คืนสู่ชัยมงคลเมืองเชียงใหม่ 720 ปี  (ภายในปี 2559)"

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ป้องกันและบรรเทาปัญหานํ้าทวม นํ้าแล้งและน้ำเน่าเสียในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะเขตชั้นในซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและมีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น
 2. คลองแม่ข่าไดรับการฟื้นฟูให้มีคุณภาพนํ้าที่ดีขึ้น มีความเหมาะสมกับการเป็นคลองประวัติศาสตร์เก่าแก่และเป็นไชยมงคลของเมืองเชียงใหม่ และเป็นมรดกสำคัญของชาติ
 3. มีแผนและรูปแบบการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและฟื้นฟูคูคลองแม่ข่าด้านภูมิทัศน์ ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ -สิ่งแวดล้อม-นิเวศวิทยา-ชีววิทยา และรวมทั้งบริบทด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมและระบบนิเวศธรรมชาติ ที่มีการบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
 4. เกิดการพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ระหว่างหน่วยงานสนับสนุน ทั้งในระดับส่วนกลางจังหวัด และชุมชน ในการจัดการพัฒนาฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่
 5. ชุมชนโดยรอบ และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เกิดความตระหนักในการใช้ประโยชน์คลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน
 6. เป็นต้นแบบการพัฒนาและอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรแหลงน้ำ
 7. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่อาศัย
 8. ส่งเสริมให้คลองแม่ข่าเป็นแหล่งการเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมือง กิจกรรมนันทนาการ และคลองประวัติศาสตร์

แหลงนํ้าธรรมชาติและส่งิ แวดลอมในเมืองกิจกรรมนันทนาการ และคลองประวัติศาสตร:กิจกรรมที่ดำเนินการ

ที่ วันที่จัดกิจกรรม รายการกิจกรรม สถานที่จัด รายละเอียดกิจกรรม
1 27ก.ค. 55  การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ โรงแรม ดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ (YMCA) << คลิก >>
2 2  พ.ย. 55 การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่คลองแม่ข่า เพื่อจัดทำแผนแม่บทฯ ครั้งที่ 1 ห้องประชุมลีลาวดี  ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ << คลิก >>
3 22 พ.ย. 55  การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่คลองแม่ข่า เพื่อจัดทำแผนแม่บทฯ ครั้งที่ 2 ห้องศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ << คลิก >>
4 7 ธ.ค. 55  การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่คลองแม่ข่า เพื่อจัดทำแผนแม่บทฯ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ << คลิก >>