โครงการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด้านเหมืองแร่ (INV '56)

 

  ความเป็นมาของโครงการ

      ปัจจุบันทรัพยากรแร่ภายในประเทศไทยมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่ แนวโน้มความต้องการใช้ทรัพยากรแร่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ทางภาครัฐจึงส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการของไทยไปลงทุนทาเหมืองแร่และจัดหาวัตถุดิบแร่จากต่างประเทศ เพื่อนามาใช้ ตอบสนองต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ

      อาเซียนเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนหลาย ประเทศมีทรัพยากรแร่ที่อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก รวมไปถึงกระแสการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 ซึ่งจะทาให้การค้าและการ ลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก เป็นไปโดยเสรีมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะ แสวงหาประโยชน์จากการค้าและการลงทุนด้านแร่ในอาเซียน โดยกลุ่มประเทศเป้าหมาย ได้แก่ ประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) และอินโดนีเซีย รวม ไปถึงประเทศในทวีปแอฟริกา เช่น เคนยา และโมซัมบิก ด้วย