โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมแร่ในอาเซียน (AM '56)

ความเป็นมาของโครงการ

      เนื่องจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558 จะส่งเสริมให้ประเทศในกลุ่มสมาชิก 10 ประเทศ มีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน การค้าและการลงทุนระหว่างกันเป็นไปโดยเสรีมากขึ้น ดังนั้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงจำเป็นต้องหาแนวทางรองรับสถานการณ์ดังกล่าว และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทยในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

      นอกจากนี้ AEC ถือเป็นโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือด้านแร่ระหว่างประเทศ เนื่องจาก ทรัพยากรแร่และระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ของประเทศสมาชิกอาเซียนค่อนข้างมีความหลากหลาย ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งผู้ประกอบการไทยและอาเซียน วัตถุประสงค์ของโครงการ