โครงการการศึกษาทบทวนเพื่อกำหนดรูปแบบและแผนโครงการพัฒนาแหล่งถ่านหินบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 2552

หลักการและเหตุผลในการจัดทำโครงการ

เนื่องจากแหล่งแร่ในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีปริมาณสำรองคงเหลือจำนวนหนึ่งในระดับลึก และมีคุณภาพเหมาะสมในการนำมาใช้เป็นพลังงานสำรองในอนาคตซึ่งประเทศไทยยังคงมีความต้องการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง และในปัจจุบันแหล่งผลิตถ่านหินของประเทศได้ยุติการผลิตไปหลายแห่งทำให้มีความขาดแคลนถ่านหินสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมจนต้องมีการนำเข้าจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นจะต้องศึกษาทบทวนศักยภาพของแหล่งถ่านหินที่เหลืออยู่ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม ก่อนจะตัดสินใจเวนคืนประทานบัตรให้กับกระทรวงอุตสาหกรรม หรือยื่นขอต่ออายุประทานบัตร และในกรณีที่จะต้องยุติการทำเหมืองลงเนื่องจากไม่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม ก็สมควรที่จะต้องทำการประเมินความเหมาะสมของแผนการปิดเหมืองที่บริษัทเหมืองเชียงม่วนฯ ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้การปิดเหมืองเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมภายหลังการปิดเหมือง รวมทั้งมีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจนสามารถนำพื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนโดยรอบแหล่งถ่านหินในภายหลังได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

  • ศึกษาความเป็นไปได้ของการทำเหมืองในพื้นที่ปัจจุบัน ครอบคลุมสภาพและเงื่อนไขทางด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
  • ศึกษาศักยภาพของแหล่งถ่านหินทั้งหมด ในกรณีขยายเขตทำเหมืองออกไปจากพื้นที่ปัจจุบัน ครอบคลุมสภาพและเงื่อนไขทางด้านธรณีวิทยา วิศวกรรม และเศรษฐศาสตร์สังคม เพื่อผลิตถ่านหินสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมด้วยวิธีแบบเดิม หรือด้วยเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในอนาคต (ระยะเวลา 5-10 ปี)
  • ประเมินความเหมาะสมของแผนการปิดเหมือง ที่จัดทำโดยบริษัทเหมืองเชียงม่วน จำกัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมภายหลังการปิดเหมือง และมีการฟื้นฟูพื้นที่ใช้สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนโดยรอบพื้นที่

ที่ตั้งโครงการและขอบเขตการศึกษา

แหล่งถ่านหินบ้านสระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ซึ่งอยู่เขตประทานบัตรของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และพื้นที่โดยรอบแหล่งถ่านหินซึ่งมีศักยภาพในการขยายพื้นที่ทำเหมือง หรืออาจจะได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองหรือปิดเหมือง