โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง (ประจำปี 2554) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร น้ำ จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นเครื่องมือรองรับการจัดการ อนุรักษ์ลำน้ำ แม่น้ำคูคลองได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

กิจกรรมที่ 2 สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อจัดทำ ฐานข้อมูลแม่น้ำคูคลองโดยเฉพาะตำแหน่งและลักษณะที่ถูก บุกรุก และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี อำเภอ สถานที่จัดประชุม
28 มี.ค. 2554 แม่ออน ที่ว่าการอำเภอแม่ออน
29 มี.ค. 2554 สันกำแพง ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง
30 มี.ค. 2554 สารภี ที่ว่าการอำเภอสารภี
31  มี.ค. 2554 หางดง ศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน
1 เม.ย. 2554 ดอยสะเก็ด ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดเวลา 13.30-16.00 น.
5  เม.ย. 2554 พร้าว ที่ว่าการอำเภอพร้าวเวลา 13.30-16.00 น.ห้องประชุมชั้น2
7 เม.ย. 2554  แม่วาง ที่ว่าการอำเภอแม่วาง ห้องประชุมชั้น2
8 เม.ย. 2554 สันป่าตอง ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ห้องประชุมชั้น2
19 เม.ย. 2554 สันทราย ที่ว่าการอำเภอสันทรายห้องประชุมชั้น2
20 เม.ย. 2554 เมือง ห้องประชุม ชั้น 3 ตึก RTT คณะวิศวฯกรรมศาสตร์ มช.
21 เม.ย. 2554 ดอยหล่อ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ ห้องประชุมชั้น2
22 เม.ย. 2554 จอมทอง ที่ว่าการอำเภอจอมทอง ห้องประชุมชั้น2
26 เม.ย. 2554 ฮอด ที่ว่าการอำเภอฮอด ห้องประชุมชั้น2
27 เม.ย. 2554 ดอยเต่า ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า
28 เม.ย. 2554 อมก๋อย ที่ว่าการอำเภออมก๋อย
29 เม.ย. 2554 เชียงดาว ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว
9 พ.ค. 2554 แม่อาย ที่ว่าการอำเภอแม่อาย
10 พ.ค. 2554 ฝาง ที่ว่าการอำเภอฝาง
11 พ.ค. 2554 ไชยปราการ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
12 พ.ค. 2554 แม่แตง ที่ว่าการอำเภอแม่แตง
16 พ.ค. 2554 กัลยาณิวัฒนา ศูนย์โครงการหลวงวัดจันทร์
19 พ.ค. 2554 แม่แจ่ม ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม
20 พ.ค. 2554 สะเมิง ที่ว่าการอำเภอสะเมิง
24 พ.ค. 2554 แม่ริม ที่ว่าการอำเภอแม่ริม
25 พ.ค. 2554  เวียงแหง ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง