โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เหมืองแร่ และการท่องเที่ยวเหมืองแร่ สองท่อ จังหวัดกาญจนบุรี 2552

หลักการและเหตุผล

เหมืองแร่สองท่อ  ที่ตำบลชะแล  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นบริเวณที่มีการดำเนินการทำเหมืองแร่ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ทันสมัยมาก่อน และเมื่อภายหลังจากประทานบัตรสิ้นอายุบริเวณที่ผ่านการทำเหมืองแร่ยังคงมีสภาพของเหมืองใต้ดินค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งสภาพลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่  โรงแต่งแร่  อาคารบ้านพัก  สำนักงาน  เส้นทางคมนาคม ตลอดจนเครื่องจักรเครื่องมือที่ใช้การทำเหมือง  ดังนั้นการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณที่มีการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  โดยมีการจัดการทางด้านวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์ เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่  รวมทั้งฟื้นฟูธรรมชาติในบริเวณที่เกี่ยวเนื่อง จะเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการทำเหมืองแร่ พร้อมกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาพระฤาษี  ซึ่งเป็นแหล่งที่ไม่ไกลจากชุมชนมากนั้น โดยสามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก มีชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และผ่านแหล่งธรรมชาติ เช่น น้ำตกผาสวรรค์ เนินสวรรค์ เป็นการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนข้างเคียงโดยรอบ  รวมถึงสร้างรายได้เข้าจังหวัดกาญจนบุรี จากการท่องเที่ยวในรูปแบบบ้านพักในเขตเหมืองแร่และธุรกิจต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่เหมืองแร่สองท่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยาแหล่งแร่  การทำเหมืองและแต่งแร่

2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัด ในรูปแบบเยี่ยมชมพื้นที่แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เหมืองแร่ใต้ดิน และแหล่งธรรมชาติที่งดงามของภูมิทัศน์ของระบบนิเวศที่อยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ

3.เป็นการเสริมสร้างรายได้และสร้างงานให้กับราษฎรและชุมชนดั้งเดิมที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ

4.เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.สามารถกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองมาแล้วในพื้นที่เหมืองแร่สองท่อ จังหวัดกาญจนบุรี

2.สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งใหม่ ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

3.สร้างตัวอย่างในการพัฒนาพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว แบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน หน่วยราชการและการท่องเที่ยว ให้เกิดประโยชน์ในการใช้พื้นที่อย่างสูงสุด