โครงการศึกษาการทำเหมืองและพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแอ่งแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม'54

หลักการและเหตุผล

              ทรัพยากรแร่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นแหล่งวัตถุดิบและพลังงานของกระบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ  จึงมีความจำเป็นที่ กพร. ต้องวางแผนและกำหนดแนวทางการจัดหาแร่พลังงานและวัตถุดิบเพิ่มเติม โดยเฉพาะทรัพยากรแร่จากแหล่งในประเทศ ที่หากมีการนำมาใช้ประโยชน์และมีการจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว จะช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านสังคมของประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

              ประเทศไทยมีการค้นพบหินน้ำมันในหลายพื้นที่ของประเทศ เช่น แอ่งแม่สอด จังหวัดตาก แอ่งลี้ จังหวัดลำพูน แอ่งแจ้ห่ม แอ่งเสริมงาม จังหวัดลำปาง เป็นต้น โดยแหล่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงสุด คือ แอ่งแม่สอด บริเวณอำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีในระหว่างปีพ.ศ. 2517-2522 พบแหล่งหินน้ำมันมีปริมาณสำรองหินน้ำมันที่ 18,669 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นปริมาณน้ำมันหินที่ 5,996 ล้านบาร์เรล หรือคิดเป็นมูลค่าเงินในปัจจุบันเกือบ 15,000 ล้านบาทจากศักยภาพของแหล่งหินน้ำมันแอ่งแม่สอดดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง และการขยายตัวของชุมชุนบริเวณอำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาดซึ่งมีผลต่อการพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแอ่งแม่สอดโดยตรง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ กพร. ต้องกำหนดแผนงานจัดทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งหินน้ำมันเชิงอุตสาหกรรมในระยะยาว เพื่อเป็นการเตรียมการและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานสำรองและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาแนวทางการสำรวจแร่ในพื้นที่ต่อเนื่องเพิ่มเติม เพื่อกำหนดลำดับ ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการสำรวจแร่ขั้นรายละเอียด ตลอดจนการประเมินปริมาณสำรองแร่
  2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำเหมืองในแหล่งที่มีการเจาะสำรวจแล้ว และในพื้นที่ต่อเนื่อง ทั้งทางด้านเทคนิค และด้านเศรษฐศาสตร์
  3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากหินน้ำมันในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์ และทั้งเพื่อเป็นแร่พลังงานและวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม
  4. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการพัฒนาแหล่งแร่ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและสภาพแวดล้อม ที่มีต่อการพัฒนาการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ดังกล่าว
  5. เพื่อเสนอแนะแนวเขตพื้นที่และบริเวณที่สมควรสงวนไว้สำหรับการทำเหมืองหินน้ำมัน โดยมีเหตุผลสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและสังคม

เป้าหมายและผลงานที่ต้องการ

          ความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งหินน้ำมันแอ่งแม่สอดมาใช้ประโยชน์ในเชิงพลังงานและวัตถุดิบป้อนภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน และเสนอแนะแนวเขตแหล่งแร่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับผลิตหินน้ำมัน โดยมีข้อมูลรอบด้านที่สนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่