การให้บริการของศูนย์ NID

  • ดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสังคม ตอบสนองพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน และภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ เพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาในระดับต่างๆ ทั้งแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
  • ให้บริการวิชาการ หรือให้คำปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรม แก่ชุมชนและสังคม ในด้านที่เกี่ยวข้อง
  • สร้างหลักสูตรการศึกษาร่วม หรือการฝึกอบรมให้กับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโครงสร้างพื้นฐานและภัยพิบัติ